Български

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА

Настоящата декларация за поверителност важи за уебсайта на проучването BE MOBILE, разработен и поддържан от PAREXEL International. Внимателният прочит на настоящата декларация за поверителност в нейната цялост е ваша отговорност. В настоящата декларация за поверителност са описани информацията, която събираме за вас, и начинът, по който опазваме безопасността и поверителността на личните ви данни.

PAREXEL разбира, че неприкосновеността на личния живот е важна за вас. Информацията, която събираме за вас от уебсайта на проучването BE MOBILE, ще се поддържа и използва в съответствие с настоящата декларация за поверителност и приложимите законови, подзаконови актове и правилници.

Като ни предоставяте информацията, разкриваща самоличността ви (съгласно определението по-долу), в това число информация за личното си здравословно състояние (съгласно определението по-долу), се съгласявате със събирането и използването на всяка информация, която предоставяте в съответствие с горепосочените цели и настоящата декларация за поверителност.

Позоваванията на „PAREXEL“ означават „PAREXEL International Corporation“, в това число всяко дружество, върху което PAREXEL International Corporation упражнява контрол (например дъщерно дружество на PAREXEL International Corporation). PAREXEL може да споделя информация с дъщерните си дружества и тази информация ще бъде защитена в съответствие с условията на настоящата декларация за поверителност.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ако използвате уебсайта ни, без да попълвате анкета, единствената информация, която събираме, ще бъде информация посредством използването на „бисквитки“ (съгласно определението по-долу), регистрационни файлове в мрежата (съгласно определението по-долу) или IP адрес (съгласно определението по-долу).

ИНФОРМАЦИЯ, РАЗКРИВАЩА САМОЛИЧНОСТТА

Информацията, разкриваща самоличността, която ще бъде събирана посредством анкета, е информация, която може да бъде проследена обратно до определено физическо лице. Информацията за личното здравословно състояние е съчетание от информацията, разкриваща самоличността ви, и известни характеристики на здравословното състояние. Ако например сте посочили, че страдате от определено заболяване или състояние, когато тази информация се съчетае с името ви, тя се превръща в информация за личното здравословно състояние. Примерите за информация, разкриваща самоличността, включват вашето име, домашен адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на социалната осигуровка, дата на раждане и всякакви други данни, свързани с тази идентифицираща информация.

За уебсайта на проучването BE MOBILE ще събираме информация, разкриваща самоличността, в това число информация за личното здравословно състояние, единствено след като сме поискали съгласието ви.

Ще използваме предоставената от вас информация, разкриваща самоличността, и информация за личното здравословно състояние, за да определим дали може да отговаряте на условията за участие в проучването. Гарантирането на точността на информацията, разкриваща самоличността, и информацията за личното здравословно състояние, която изпращате на PAREXEL, е ваша отговорност. Неточната информация ще засегне способността ни да определим правилно дали може да отговаряте на условията за участие в проучването BE MOBILE.

Въпреки че можете да преглеждате част от уебсайта на проучването BE MOBILE, без да предоставяте информация, разкриваща самоличността, тази информация ще бъде задължителна, за да бъде разгледана кандидатурата ви за участие в клиничното проучване.

„БИСКВИТКИ“

Събираме основни данни за използването на уебсайта ни от ваша страна посредством „бисквитки“. „Бисквитката“ е кратка информация, която сървърът ни изпраща на уеб браузъра ви, когато влезете в уебсайта на проучването BE MOBILE. На всеки компютър, от който се влиза в уебсайта на проучването BE MOBILE, се присвоява различна „бисквитка“ от PAREXEL. „Бисквитките“ са способни да съхраняват много типове данни. „Бисквитките“ могат да се използват, за да ни помогнат да анализираме използването на уебсайта на проучването BE MOBILE или да ограничим използването му от непълнолетни лица. Не обвързваме основните данни от „бисквитките“ с информация, разкриваща самоличността, без ваше разрешение и не използваме „бисквитки“, за да събираме или съхраняваме информация за личното ви здравословно състояние.

Повечето браузъри могат да бъдат настроени така, че да отхвърлят всички „бисквитки“. Имайте предвид обаче, че някои части от уебсайта на проучването BE MOBILE може да не функционират изправно, ако отхвърлите „бисквитките“.

IP АДРЕСИ

Може също така да получаваме IP адреси в хода на нормалното функциониране на уебсайта ни. IP адресът е номер, който ви е присвоен от доставчика ви на интернет услуги, за да имате достъп до интернет. Въпреки че получаваме IP адреси, не ги използваме, за да разкриваме самоличността ви или да ги оповестяваме на други лица.

РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ В МРЕЖАТА

PAREXEL използва стандартни регистрационни файлове в мрежата, които записват основни данни за посещението ви на уебсайта на проучването BE MOBILE, като датата и часа му, прегледаните по време на посещението страници от уебсайта на проучването BE MOBILE и името на домейна на доставчика ви на интернет услуги.

Обикновено не се стремим да определяме самоличността на лицата посредством регистрационните файлове. Може да ги използваме обаче за определяне на самоличността на лице, за което подозираме, че се е опитало да увреди уебсайта на проучването BE MOBILE или да го използва по неразрешен начин. Може да споделим регистрационните си файлове с правоприлагащите органи, ако смятаме, че е налице нарушение на компютърната сигурност или свързани с нея закони. Освен това може да споделим регистрационните си файлове (които не съдържат никаква информация, разкриваща самоличността) с партньорите си, за да им съдействаме да проектират по-добре уебсайтовете си за клинични проучвания.

GOOGLE АНАЛИЗ

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. (наричано по-нататък „Google“), която използва „бисквитки“, за да помогне на екипа, отговарящ за присъствието в мрежата, да анализира начина, по който потребителите използват сайта. Генерираната от „бисквитките“ информация относно вашето използване на уебсайта (в това число IP адресът ви) ще бъде предадена на Google и съхранена от него в съответствие с неговите декларации за поверителност:

Google:  http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Като използвате този уебсайт, се съгласявате информацията ви да бъде обработвана от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

Ще обединим предоставената от вас информация с информацията от други посетители на уебсайта на проучването BE MOBILE, за да създадем обобщени данни, които не съдържат никаква информация, разкриваща самоличността. Ще споделим тези обобщени данни със спонсора на проучването BE MOBILE и/или с неговите консултанти. Периодично ще анализираме тези обобщени данни и ще използваме наученото, за да внасяме подобрения в уебсайта на проучването BE MOBILE. Може също така да споделим тези обобщени данни с партньорите си, за да им съдействаме да проектират по-добре уебсайтовете си за клинични проучвания.

ДЕЦА

Поемаме ангажимент да защитаваме неприкосновеността на личния живот на децата. Нито PAREXEL, нито която и да е от услугите ѝ са проектирани или предназначени да привличат деца под 13-годишна възраст. Не събираме информация, разкриваща самоличността, от лица, за които знаем в действителност, че са под 13-годишна възраст.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Поддържаме технически, физически и организационни процедури, за да опазим информацията, разкриваща самоличността, и информацията за личното здравословно състояние от неупълномощено или незаконно обработване и/или от случайна загуба, промяна, разкриване или достъп.

ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ

Няма да използваме или оповестяваме информация, разкриваща самоличността, нито информация за личното здравословно състояние на потребителите на уебсайта на проучването BE MOBILE за каквито и да било цели, различни от тези, описани в настоящата декларация за поверителност. Ако това използване се промени в какъвто и да било момент, ще актуализираме декларацията за поверителност на уебсайта на проучването BE MOBILE. Използваме и разкриваме данни, получени от потребителите, единствено по следните начини:

  • КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ ПРОУЧВАНЕТО И/ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
    Информация, разкриваща самоличността, ще бъде използвана от PAREXEL с цел последваща комуникация с центъра, провеждащ клиничното проучване, относно предварителната ви квалификация за участие в проучването BE MOBILE.
  • СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ПРОУЧВАНЕТО
    Може да препратим информация, разкриваща самоличността, и информация за личното здравословно състояние на центъра по проучването BE MOBILE, който извършва клиничното проучване, представляващо интерес.
  • ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ
    Понякога наемаме външни дружества и физически лица да изпълняват функции от наше име. Може да се наложи те да имат достъп до личните ви данни, за да осъществяват функциите си.

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА

Може от нас да се изисква да оповестим информация, разкриваща самоличността, и информация за личното здравословно състояние, за да спазим законов или подзаконов акт, или на основание на заповед за обиск, призовка или съдебно нареждане. В случай че сме законово задължени да оповестим информацията, разкриваща самоличността ви, или информацията за личното ви здравословно състояние пред трета страна, ще се опитаме да ви уведомим, освен ако това не нарушава закона или съдебното нареждане. Разкриването на информация може да е целесъобразно и в случаите, в които става въпрос за защита на законните ни права, за опазване на сигурността или целостта на уебсайта на проучването BE MOBILE, за вземане на предпазни мерки срещу понасяне на наказателна отговорност или по време на извънредни ситуации, ако физическата безопасност се счита за застрашена. Вероятността от възникване на тези типове разкриване е малка, но искаме да сте наясно, че все пак такава съществува.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Уебсайтът на проучването BE MOBILE може да съдържа връзки към други уебсайтове. Ще ви информираме за това чрез изскачащ прозорец, съдържащ текст относно препращане от уебсайта. Моля, имайте предвид, че когато осъществявате достъп до управлявани от други страни уебсайтове, независимо дали чрез връзки на нашия уебсайт или по друг начин, ние не контролираме случващото се на тези уебсайтове. Винаги трябва да проверявате декларацията за поверителност на посещавания от вас уебсайт, за да сте сигурни, че знаете по какъв начин операторът на този уебсайт ще събира информация от вас и какво ще прави с нея.

РИСКОВЕ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНТЕРНЕТ

Приемаме, че нито едно предаване на информация по интернет не е 100% защитено или без грешки. Вие носите отговорност за гарантиране, че компютърът, който използвате, е подсигурен и защитен надлежно срещу злонамерен софтуер, троянски коне, компютърни вируси и червеи. Ако компютърът не е снабден с надлежни мерки за сигурност, съществува риск информацията, която предоставяте, да бъде разкрита пред неупълномощени трети страни. По същия начин, въпреки усилията на PAREXEL да защити информацията, разкриваща самоличността ви, и информацията за личното ви здравословно състояние, винаги съществува някакъв риск неупълномощена трета страна да намери начин да заобиколи системите ни за сигурност или предаването на информация по интернет от ваша страна да бъде прихванато.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ

С развитията в законовите и подзаконовите актове за защита на неприкосновеността на личния живот, може да се наложи да преработваме или актуализираме декларацията си за поверителност, без да ви уведомяваме за това. Можете да определите дали настоящата декларация за поверителност е била преработвана след последното ви посещение, като направите справка с легендата „последна актуализация“ в долната част на тази страница. Използването на уебсайта от ваша страна представлява съгласието ви с условията на преработената декларация за поверителност. Следователно трябва редовно да я преглеждате, за да сте сигурни, че сте запознати с нейните условия. Моля, отпечатайте, запазете и съхранете копие от декларацията за поверителност (и от всяка преработена версия) за собствена информация.

ПРАВА ЗА ДОСТЪП

PAREXEL ви предоставя разумен достъп до информацията, разкриваща самоличността, и информацията за личното здравословно състояние, която поддържаме за вас. При съблюдаване на всички законови изисквания разполагате с разумна възможност да коригирате, изменяте или заличавате неточна информация. Можете да го направите, като се свържете с лицето за контакт по въпросите на поверителността, посочено по-долу.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, РАЗКРИВАЩА САМОЛИЧНОСТТА, И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНОТО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ

Ще пазим информацията, разкриваща самоличността, и информацията за личното здравословно състояние единствено за период, който се изисква съгласно приложимите закони или който е необходим за целите, за които тази информация се обработва. Ще заличим информацията, разкриваща самоличността, и информацията за личното здравословно състояние, когато вече не е необходима и при всички случаи, когато изтече максималният срок за съхранение, предвиден в приложимото законодателство.

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА: Въпроси или коментари относно тази Декларация за поверителност следва да бъдат представени:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
United States of America
sarah.breithaupt@parexel.com

ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВО:

PAREXEL си запазва правото да споделя информация за физически лица съгласно изискванията на закона или на основание на надлежно разрешени заявки за информация от държавни органи.